Home

2023

  Chenxuan Zhao 

Ph.D

  Chunyu Jin 

Ph.D

  Zhihang Wang

Ph.D

  Shengkai Liang 

Ph.D

Yilin Guo 

MA.Sc

Yanjun Lu 

MA.Sc

Long Wang 

MA.Sc

Mingkang Yang 

MA.Sc

Yesong Yao 

MA.Sc

2022

  Guojing Ruan

Ph.D

  Yuchen Wang 

Ph.D

  Zhiyan Li 

Ph.D

Nanjing Drum Tower hospital

Lan An 

MA.Sc

 Yiyun Chen 

MA.Sc

  Anxin Shi 

MA.Sc

  Shuqin Xiong 

MA.Sc

  Kaiyuan Chen 

MA.Eng

2021

 Qingsong Ye 

Ph.D

 

 Zhong Chen 

Ph.D

 Wen Xia 

Ph.D

  Chengjun Song 

Ph.D

Jinling  hospital

 Yixuan Wang 

MA.Sc

 Zhuo Feng 

MA.Sc

 Deyuan Zheng

MA.Sc

 Zhiwen Zou 

MA.Sc

2020

 Yunfei Guo

Ph.D

 

 Chao Wang 

Ph.D

 Haiheng Xu

Ph.D

  Lihong Gu

Ph.D

Nanjing Drum Tower hospital

Almuni

2020

 Chenxuan Zhao (MA.Sc)

Yimiao Chen (MA.Sc)

Rumeng Duan (MA.Sc)

 Yuchen Wang (MA.Sc)

 Feng Tao (MA.Sc)

 

 Tong Gong (MA.Sc)

2019

Yang Liu (Ph.D)

Lifeng Luo (Ph.D)

 Jialong Xu (Ph.D)

  Xianghui Li (Ph.D)

 Lin Kang (MA.Sc)

 Jinbiao Li (MA.Sc)

 Tiejun Dong (MA.Sc)

 Zhewei Zhang (MA.Sc)

2018

 Huanhuan Chen (Ph.D)

 Haoran Wang (Ph.D)

Shushan Wang (MA.Sc)

Lining Yin (MA.Sc)

Yu Zhang (MA.Sc)

2016

Wenjing Zai (Ph.D)