Home

2023

  Chenxuan Zhao 

Ph.D

  Chunyu Jin 

Ph.D

  Zhihang Wang

Ph.D

  Shengkai Liang 

Ph.D

Yilin Guo 

MA.Sc

Yanjun Lu 

MA.Sc

Long Wang 

MA.Sc

Mingkang Yang 

MA.Sc

Yesong Yao 

MA.Sc

2022

  Guojing Ruan

Ph.D

  Yuchen Wang 

Ph.D

  Zhiyan Li 

Ph.D

Nanjing Drum Tower hospital

Lan An 

MA.Sc

 Yiyun Chen 

MA.Sc

  Anxin Shi 

MA.Sc

  Shuqin Xiong 

MA.Sc

  Kaiyuan Chen 

MA.Eng

2021

 Qingsong Ye 

Ph.D

 

 Zhong Chen 

Ph.D

 Wen Xia 

Ph.D

  Chengjun Song 

Ph.D

Jinling  hospital

 Yixuan Wang 

MA.Sc

 Zhuo Feng 

MA.Sc

 Deyuan Zheng

MA.Sc

 Zhiwen Zou 

MA.Sc

2020

 Yunfei Guo

Ph.D

 

 Chao Wang 

Ph.D

 Haiheng Xu

Ph.D

  Lihong Gu

Ph.D

Nanjing Drum Tower hospital

 Chenxuan Zhao

MA.Sc

Yimiao Chen 

MA.Sc

Rumeng Duan 

MA.Sc

 Yuchen Wang

MA.Sc

 Feng Tao

MA.Sc

 

 Tong Gong

MA.Sc

2019

 Yang Liu

Ph.D

Lifeng Luo

Ph.D

 Jialong Xu

Ph.D

  Xianghui Li

Ph.D

Nanjing Drum Tower hospital

 Lin Kang 

MA.Sc

 Jinbiao Li 

MA.Sc

 Tiejun Dong 

MA.Sc

 Zhewei Zhang 

MA.Sc

2018

 Huanhuan Chen 

Ph.D

 Haoran Wang 

Ph.D

Shushan Wang 

MA.Sc

Lining Yin 

MA.Sc

Yu Zhang 

MA.Sc

2016

Wenjing Zai 

Ph.D